กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10070
ชื่อเรื่อง: หนังสือแสดงเจตนาให้เผยแพร่ผลงาน ในคลังสถาบัน ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สํานักหอสมุดกลาง
Keywords: แบบการขออนุญาต
การเผยแพร่ผลงาน
คลังสถาบัน
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10070
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL- Annual Research / Work Manual

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
SWUIR-permission.pdf622.13 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น