Browsing by Author วิรุณ ตั้งเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
2014-08-27กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; วิชัย วงษ์ใหญ่; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ปัญญา เทพสิงห์
2013-11-28การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าวจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า; วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิชัย วงษ์ใหญ่
2014-08-27การสร้างภาพความเป็นหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; รื่นฤทัย สัจจพันธุ์; อาทิตยา จารุจินดา
2014-08-28การเมืองในจิตรกรรม : แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; อำนาจ เย็นสบาย; ธวิท วงษ์พลาย
2014-09-10ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สุพรรณหงส์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สุรพล วิรุฬห์รักษ์; วิรุณ ตั้งเจริญ; ปรวัน แพทยานนท์
2014-09-03ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต : กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสานวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อำนาจ เย็นสบาย; ณัฐนนต์ สิปปภากุล
2014-09-03ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อโนทัย ชลชาติภิญโญ; รวิเทพ มุสิกะปาน
2555พื้นที่เมืองและชีวิตของคนในซอยคาวบอยจารุวรรณ ขำเพชร; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
2014-09-10ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งใคล้วัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; สุรพล วิรุฬหรักษ์; นพดล อินทร์จันทร์
2014-08-27ระนาดเอกวิรุณ ตั้งเจริญ; มานพ วิสุทธิแพทย์; สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ; บำรุง พาทยกุล
2014-09-03วัฒนธรรมการห่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จุลทัศน์ พยาฆรานนท์; ชาติชาย อนุกูล
2014-08-27เรียลลิตี้โชว์ในประเทศไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์; กิติมา สุรสนธิ; สามมิติ สุขบรรจง
2013-11-28โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัยฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สุรพล วิรุฬห์รักษ์; วิรุณ ตั้งเจริญ
2014-09-04โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัยสุรพล วิรุฬห์รักษ์; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์