AduEd-Theses : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยึดหยุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานสนอง โลหิตวิเศษ; รุจพร ชนะชัย; ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง; พิเชฐ คูชลธารา
2014-12-29การใช้เหตุผลวิบัติในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ดศิริพร ปัญญาเมธีกุล; นิพัทธ ผึ้งไผ่งาม
2014-12-29วาทกรรมการคุกคามทาเพศในชีวิตประจำวัน การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศิริพร ปัญญาเมธีกุล; รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2014-09-25ความพึงพอใจของผู้ใหญ่วัยทำงานต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาในเขตบริการและการขาย 6 กรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ดุสดี เกษมมงคล
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและสุนทรียสนทนาวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; ทัศนีย์ ทองประทีป; เติมทรัพย์ จั่นเพชร
2014-09-10การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกัมปนาท บริบูรณ์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
2014-08-28แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สำหรับนักศึกษานอกระบบกัมปนาท บริบูรณ์; ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ; วระศิลป์ คงดี
2014-08-28แรงจูงใจในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์; จินตนา ไทธานี
2013-11-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสุนนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสาวนีย์ เลวัลย์; สุวัตน์ วัฒนวงศ์; ทิพา เทพอัครพงศ์; วารุณี อัศวโภคิน
2013-11-28การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์; สุนิสา เลี้ยงสุขสันต์
2013-11-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการเสาวนีย์ เลวัลย์; อนิลมาน ธมฺมสากิโย; ยุภาวดี ปณะราช; พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)
2013-11-28การพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคลากรในบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เสาวนีย์ เลวัีลย์; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; สุทธิรักษ์ หงสะมัต; ประสิทธิพนธ์ โสวาปี
2013-11-28การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจไซเบอร์และ สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; เสาวนีย์ เลวัลย์; ชาลิสา เลิศสกุล
2013-08-22การพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับอาสายุวกาชาดวัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; นิภา ศรีไพโรจน์; อังศินันท์ อินทรกำแหง; นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2013-07-31การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
2012-12-03การติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสาวนีย์ เลวัลย์; กัมปนาท บริบูรณ์; ปีย์ ศรีวงษ์
2012-12-02แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการศึกษาเทียบเท่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสนอง โลหิตวิเศษ; กัมปนาท บริบูรณ์; วินัย แต่งแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18