Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 8602 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-06พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; พิกุล ปัญญา
2012-09-06การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ดอี 85 ทดแทนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์; ภัทร ภู่สกุล
2012-09-05แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับมันสำปะหลังไทย :ผลกระทบของการใช้เอทานอลจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ;; พิศมัย จารุจิตติพันธ์; พฤกษ์ สมศรีวิไลรัตน์
2012-09-06ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนปี 2541 - 2552รวิพรรณ สาลีผล; นภาพร วรรณชนะ
2012-09-05ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสารี วรวิสุทธิ์สารกุล; ประไพรัตน์ คาวินวิทย์
2012-09-06ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยรัชพันธุ์ เชยจิตร; ชัยสิทธิ์ นิมมาลัยรัตน์
2012-09-05การศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมเครื่องจักสานกระเช้าเถาวัลย์ จังหวัดชัยนาทพิศมัย จารุจิตติพันธ์; ศุภลักษณ์ รอดนวล
2012-09-05การจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการปลูกพืชอายุสั้นในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล ;; อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม; มนทิรา เหมอารัญ
2012-09-05แรงขับเคลื่อนของภาครัฐต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล; หทัยชนก เจียมประเสริฐสุข
2012-09-06ปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)รวิพรรณ สาลีผล; ประกอบ คงนวล