Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 58 (Search time: 0.007 seconds).
Community Hits:
Community Name
Office of the President-Op
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540-01-10งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี-
2015-01-30รายงานประจำปี 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540-01-10งานเลี้ยงปีใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10 มกราคม 2540 ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มศวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2566การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำสัญญาซื้อจ้างแบบเต็มรูปและหลักประกันสัญญาของส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดีเกวลี ยูเต๊ะ
2563การจัดทำตัวอย่างแบบสัญญามาตรฐาน บันทึกข้อตกลงและหนังสือมอบอำนาจ พร้อมคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ส่วนงานไปดาว์นโหลดใช้ในการปฏิบัติงานโอฬาร เจริญศรี
2012-11-28ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่องานบริการจุดเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสุชาดา สุธรรมรักษ์ ;; อรรณพ โพธิสุข; รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
2015-01-30รายงานประจำปี 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนฤมล เมืองวงศ์
2564การบริหารจัดการงานในหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลณัฐภาส ถาวรวงษ์