PubMD-Conference Proceedings : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-27PHYSICAL PROPERTIES OF GIC CONTAINING MONOCALCIUM SILICATE COMPARED WITH MINERAL-TRIOXIDE AGGREGATE (MTA)Sirijit Pothiraksanont; Punnama Siriphannon; Jaruma Sakdee Vegas
2013-11-27การสังเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา : กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการศึกษากับชุมชนสมชาย สว่างจิตร; อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล
2013-11-27ความคิดเห็นของผู้ตัดสินที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพและปริมณฑล 2555วัฒนา ชนชนะกุล; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
2013-11-27การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กฤษณา ฟ้าคนอง; สนอง ทองปาน
2013-11-27ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34พรสิน ณรงค์วานิช; พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
2013-11-27ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมตริกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สงครามชัย กลิ่นถือศีล; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อ ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศุภโชค สีวันนา; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27ลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการให้เหตุผลทาง คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรวดี มีสุข; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภีมภา ลอยวิเวก; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติปรวี อ่อนสอาด; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27The Balanced Literacy Approach: Enhancing Phonemic Awareness of Young Thai EFL StudentsSarunya Tarat; Usaporn Sucaromana; Sirinan Srinaowaratt
2013-11-27การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosaนโรดม แพนไธสง; ศิวาพร ลงยันต์; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; ไพศาล สิทธิกรกุล
2013-11-27การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนโครงสร้าง VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวอรรคพล วณิกสัมบัน; ศิวาพร ลงยันต์; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; ไพศาล สิทธิกรกุล
2013-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชลพร เมียนเพชร
2013-11-18สภาพและความต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555ธิติ แกล้วกล้า
2013-11-18สภาพและความต้องการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขนาดกลางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2555ดาลัทธิ์ การสมสิษฐ์; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
2013-11-16ผลการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์สุดารัตน์ วาเรศ; ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
2013-11-16ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาลีลาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปีการศึกษา 2555สุพจน์ อินแจง
2013-11-16ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2555น้ำเพชร แจ่มทอง; พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
2013-11-16การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่าน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัชระ ประทาน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42