Med - Technical Reports : [15] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การศึกษาการเก็บรักษาตัวอย่างอวัยวะทางสัตวแพทย์โดยวิธีพลาสติเนชั่นอรพิน เกิดประเสริฐ, พูลพล ผดุงชัยโชติ; อุทัย ตันติกิตติวัฒน์, วีระชัย สิงหนิยม
2561การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาสองขนานสูตร 0.3% Ofloxacin ร่วมกับ 1% Prednisolone acetate (OFX/PRED) กับ ยา 0.3% Ofloxacin (OFX) ขนานเดียวในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลันวิศาล มหาสิทธิวัฒน์; ฐาณิญา โต๊ะประดู่; วิลาสินี พิสิฐวัฒนาภรณ์
2553การพัฒนาแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยธารทิพย์ ตนตรง; นงนุช นามวงษ์; นฤมล คงสาคร; สายรุ้ง ดีนก
2014-01-23ผลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนคาปัสสาวะประภาดา วัชรนาถ; มนะพล กุลประณีต; ประภาพร ใบยา; ปนัดดา บัวพรรณ
2014-01-03รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาถึงผลของ interleukin - 1B ต่อการแสดงออกของ androgen receptor โดยต่อมรากผมคนที่นำมาเพาะเลี้ยงในห้องทดลองอุทัย ตันกิตติวัฒน์; เอมอร เจริญสรรพพืช; พูลพล ผดุงชัยโชติ; วนิดา ไตรพานิชย์กุล; อรพิน เกิดประเสริฐ
2014-01-03ผลของการพัฒนาแนวทางการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรมประภาดา วัชรนาถ; สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา; นงนุช แย้มวงษ์
2014-01-03ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายกชุมพร ฉ่ำแสง; อุมาพร เคนศิลา; นัยนา ตั้งใจดี; กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
2013-11-19ผลของการพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อมารดาหลังคลอด และครอบครัวโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนงเยาว์ ใบยา; สุขวดี เกษสุวรรณ; น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ; ภาวิน พัวพรพงษ์
2013-11-19ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยนงเยาว์ ใบยา; ชุมพร ฉ่ำแสง; น้ำทิพย์ แพ้ชัยภูมิ; จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
2013-01-10รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
2012-09-21การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ของกลุ่มนิสิตแพทย์ มศว 3 กลุ่ม ที่ใช้การคัดเลือกเข้ามาเรียนแพทย์ต่างกันโชติ วีระวงษ์
2012-09-21ความสัมพันธ์ระหว่างอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสในน้ำลายและในเม็ดเลือดแดงของชาวนาไทยที่รับสัมผัสสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์; วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม; ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
2012-09-11รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
2012-09-11ประสิทธิภาพการจัดการขยะของธนาคารขยะรีไซเคิลนงนุช แย้มวงษ์; สายใจ ชอบงาม; มุกดา เขียวอ่อน
2012-09-11รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การรักษา acanthosis nigricans ในเด็กด้วยยา adapalene ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ (โครงการวิจัยนำร่อง)อรุชา ตรีศิริโชติ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15