EdTec-Theses : [138] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 138
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องแผนภาพโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ชฎาทิพย์ ศรพรหม
2014-09-10การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; มนตรี ขันการขาย
2014-09-10การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนแบบร่วมกันที่เน้นปฏิบัติจริงในระดับอุดมศึกษากุศล อิศดุลย์; สมสรรค์ วงษ์อยู่น้อย; บรรพต สร้อยศรี
2014-09-10การพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนัทธีรัตน์ พีระพันธุ์; สมัคร อยู่ลอง
2014-09-10การพัฒนาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรสำหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)นฤมล ศิระวงษ์; วรัญญา วรรณกุล
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; วิไลลักษณ์ ลังกา; ธีระวงศ์ สายนาโก
2014-09-10การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การเรียนแนวชิจิตะสำหรับผู้ปกครองขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; นันท์นภัส นาปุก
2014-09-10การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทรัพยากรมนุษย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษรัฐพล ประดับเวทย์; สุรศักดิ์ จันทร์สิริสถาพร
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินตนเองสำหรับบุคลากรในกลุ่มบริษัทพัฒนายนต์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดี; วันวิสา หมั่นทวี
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรัฐพล ประดับเวทย์; เนาวรัตน์ สังวราวัตร
2014-09-10การพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมเรื่อง Happy Workplace สำหรับพนักงานบริษัท : The devleopment of the video training in "Happy Workplace" for employeesบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; เพชรรัตน์ งามขำ
2014-09-10การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ศรัญญา ยี่ซ้าย
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ Moodle สำหรับครูผู้สอนบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ญาณพันธ์ สุขเกษม
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์รัฐพล ประดับเวทย์; พัชรียา ปิ่นวิเศษ
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; นพวรรณ ตันจ้อย
2014-09-03การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกุศล อิศดุลย์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาไทยเรื่องการสะกดคำสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ธันย์ชนก มะลิทอง
2014-09-03พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สัมพันธ์ต่อสรรถนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรรถพล กิตติธนาชัย
2014-09-03ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รัฐพล ประดับเวทย์; สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร; ชีวิน ตินนังวัฒนะ
2014-09-03การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง การสร้างประโยคคำถามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร; ศศิธร ยุ่นเพ็ญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 138