EdMea-Theses : [109] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 109
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การใช้วิธีการตรวจคุณลักษณะ และสัดส่วนจำนวนผู้ตรวจให้คะแนนที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของการวัดความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ชูศักดิ์ ขุมภลิขิต; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; บุษวรรษ์ แสนปลื้ม
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุนันท์ ศลโกสุม; สุวรรณ พิณตานนท์; สุนิษา สาลีพวง
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการดูแลรักษาผู้บาดแจ็บฉุกเฉินของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินชั้นปีที่ 2 โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; วิทยา รัตนวิจิตร
2014-09-10การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้คุณลักษณะความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อรอุมา เจริญสุข; ชญานี อรุณโชติ
2014-09-04ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; ผกาทิพย์ รันสูงเนิน
2014-09-04การสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อรอุมา เจริญสุข; รณิดา เชยชุ่ม; กาญจนา นัยทรัพย์
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดความภูมิใจในความเป็นไทย สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนนทบุรีสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; นุชจรี คงโพธิ์น้อย
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1รณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; ธัญธิดา เหิมหัก
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนในประเทศไทยสุวพร เซ็มเฮง; นิภา ศรีไพโรจน์; วริยา จันทร์พิทักษ์
2014-09-04การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อมั่นของแบบวัดกลวิธานป้องกันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นิภา ศรีไพโรจน์; ชวลิต รวยอาจิณ; ทัศนีย์ เขาไข่แก้ว
2014-09-04ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชูศรี วงศ์รัตนะ; ระวีวรรณ พันธ์พานิช; สุรีพร เปรมปรีดิ์
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; พนารัตน์ พรมมา
2014-09-04การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครรณิดา เชยชุ่ม; นิภา ศรีไพโรจน์; ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย
2014-09-04การศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนรู้และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เยาวลักษณ์ ดุกขุนทด
2014-09-04การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่นสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; ถิราภา สีหะมงคล
2014-09-04ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28อรอุมา เจริญสุข; สุวิมล กฤชคฤหาสน์; อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์
2014-09-03ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรีสุวพร เซ็มเฮง; นิภา ศรีไพโรจน์; ชัยวัฒน์ เล็กวุฒินันท์
2014-09-03การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ระวีวรรณ พันธ์พานิช; กมลวรรณ ประภาศรีสุข
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; หทัยชนก พันพงค์
2014-09-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1อรอุมา เจริญสุข; ชูศรี วงศ์รัตนะ; จิรายุส สมานมิตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 109