EdAdm-Theses : [124] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 124
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาการดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1พวงรัตน์ เกษรแพทย์; อุไลวรรณ ทานนท์
2014-09-10บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครรัตน์ เกษรแพทย์; มนต์ฤดี ถือสมบัติ
2014-09-10การศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซตะสมชาย เทพแสง; เกษศิรินทร์ มั่งมี
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนสมชาย เทพแสง; มนูญ สนเจริญ; ศิริพร อนุสภา
2014-09-10การพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; รัตนา นิธิรักษ์
2014-09-10การเสริมสร้างความตระหนักทางการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ในจังหวัดภูเก็ตอรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์; พัฒนา ชัชพงศ์; กมลมาลย์ ทิพย์รัตน์
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการระดับปฐมวัยของโรงเรียนชลประทานวิทยาจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; เมลดา รัตนวงศ์
2014-09-10การศึกษาการดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรีพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์
2014-09-10การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; ต้องตา กวดนอก
2014-09-10กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุณธิมา; นิตย์ โรจน์รัตวาณิชย์; สมใจ ธีรทิฐ
2014-09-03การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์; อนันต์ มาลารัตน์; ปรตี ประทุมสุวรรณ์
2014-09-03ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; กษมาพร ทองเอื้อ
2014-09-03การดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ขวัญดาว จุฬาวงษ์
2014-09-03รูปแบบการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; ทัศนีย์ จันทิวาสน์
2014-09-03ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; พรชัย ธนปารมีกุล
2014-09-03การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพวงรัตน์ เกษรแพทย์; อนันต์ เฮงสุวรรณ
2014-09-03การศึกษาการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดิุสิต กรุงเทพมหานครพวงรัตน์ เกษรแพทย์; จินตนา เกตุพิบูลย์
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เพ็ญตระการ อรัญทอง
2014-09-03การประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอร์ทรูคลิกไลฟ์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพวงรัตน์ เกษรแพทย์; เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
2014-09-03การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตที่ 6 (บ่อพลอย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; รัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 124