Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-28การศึกษาความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงจากการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียนโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)กุลยา ก่อสุวรรณ; ไพฑูรย์ โพธิสาร; ศิรินทร กาญจันดา
2014-09-25การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนด้วยวิธี CSA Sequence ร่วมกับสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไพฑูรย์ โพธิสาร; ดารณี ศักดิ์ศิริผล; แพรว อมรรังสฤษดิ์
2012-12-02การศึกษาเจตคติต่อการเรียนรวมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของนักเรียนปกติจากการใช้โปรแกรมส่งเสริมเจตคติทางบวกกุลยา ก่อสุวรรณ; ไพฑูรย์ โพธิสาร; ภัคนิพิชญ์ ภู่นิ่ม