ผลงานบุคลากรเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับ : [113] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชื่อผลงาน การปรับปรุงขั้นตอนการส่งผลงานสมัครรางวัลนักวิจัย ดีเด่นและการสร้างคู่มือการกรอกผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (HURIS)ยุพาพร ประไพย์
2564แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลงานการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopusยุพาพร ประไพย์
2564แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน ชื่อผลงาน “ระบบการจัดเก็บข้อร้องเรียนเพื่อการบริหารจัดการ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”อุมาพร นาคะวัจนะ
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๑๔/๒สุลี ถาวรกุล
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมสุลี ถาวรกุล
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสุขวดี เกษสุวรรณ
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่องการประเมินสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบุคลากรในหอผู้ป่วยในชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสุขวดี เกษสุวรรณ
2564ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติงานการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ของคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์
2564แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ของคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การวางแผนและการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณและติดตามการดำเนินงาน ฝ่ายนโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมประภานิช ดวงเพ็ชร
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน แนวทางพัฒนาการวางแผนกิจกรรม/โครงการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประภานิช ดวงเพ็ชร
2564ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องเครื่องมือกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนันวดี ทองกระจ่าง
2564แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน แนวปฏิบัติในการจัดระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์(พรีคลีนิก) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนันวดี ทองกระจ่าง
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องพัฒนาระบบบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนงเยาว์ ลาวิณห์; สุขวดี เกษสุวรรณ
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แผนกคลินิกนมแม่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนงเยาว์ ลาวิณห์
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ของพยาบาลระดับปฏิบัติการ ด้วยแนวคิด Lean managementมุกดา เขียวอ่อน
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจันทร์ทิมา เจริญสิงห์
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ด้านงานบริการการศึกษา ของงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์จันทร์ทิมา เจริญสิงห์
2564การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดูแลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดทวารใหม่ชุมพร ฉ่ำแสง
2564การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางสมองชุมพร ฉ่ำแสง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113