ผลงานบุคลากรเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับ : [303] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 303
Issue DateTitleAuthor(s)
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย
2565การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง ศึกษาความชุกของการติดเชื้อซิฟิลิสของหญิงตั้งครรภ์ ระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานกุหลาบ ถนอมนุช
2565การนำเสนอ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนฐิติวัชร อุบลธรรม
2565การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ google form ของบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการภคมน เวชประสิทธิ์
2565ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพัฒนาระบบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพฤกษา แจ่มใส
2565การนำเสนอ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ เพื่อการบริหาร (Data center)คมสันณ์ ศรแสดง
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลภคมน เวชประสิทธิ์
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนาการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยโสรญา สารสุข
2565การนำเสนอ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพัฒนาระบบการโอนเงิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโสรญา สารสุข
2565การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน หน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินศิริวรา อามระดิษฐ์
2565การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบผลการตรวจซิฟิลิสในงานประจำ โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อนทางในหญิงตั้งครรภ์ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานกุหลาบ ถนอมนุช
2565การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุศิริวรา อามระดิษฐ์
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน รายวิชาจิตเวชศาสตร์ (จว 401) และรายวิชาจิตเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก (จว 411)ทิภาพร รติธรรมานนท์
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคมสันณ์ ศรแสดง
2565แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน การออกแบบและสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในงานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฐิติวัชร อุบลธรรม
2565การนำเสนอ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระบบบริหารจัดการ FAQ Helpdesk ด้วย CMSธนรรณพ อินตาสาย
2566การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน คู่มือสำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิรงรอง ว่องวิทย์
2566การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเสนอราคากลางงานก่อสร้าง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิรงรอง ว่องวิทย์
2566การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน การดำเนินการตรวจสอบรายรับ – จ่าย พัสดุประจำปีของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาวิทย์ ปัญญาสิทธิ
2566การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน ปรับปรุงกระบวนการตอบรับตีพิมพ์ ของวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 303