CouPsy-Theses : [113] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์; ลออ สมใจ
2014-09-10การศึกษาการให้อภัยในวัยรุ่น : กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยสำหรับวัยรุ่นและวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนันทา สู้รักษา; นิยะดา จิตต์จรัส; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; รัก ชุณหกาญจน์
2014-09-10การศึกษาการให้อภัยของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของเอนไรท์ครรชิต แสนอุบล; เจนจิรา เพื่อนฝูง
2014-09-10การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สมุทรปราการมณฑิรา จารุเพ็ง; ทัศนีย์ วงศ์ศรี
2014-09-10การปรับตัวและการต่อรองตามเพศสภาพในบทบาทของความเป็นครูทศวร มณีศรีขำ; จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก
2014-09-10การศึกษาการเปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สกล วรเจริญศรี; ยลรวี โรจน์ทอง
2014-09-10การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทศวร มณีศรีขำ; พันธุ์ทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ
2014-09-10การศึกษาเจตคติด้านหลักศีล 5 ในชีวิตประจำวันของนักเรียนวัยรุ่นครรชิต แสนอุบล; พระสุข สุขสำราญ
2014-09-10ศึกษาชีวิตการสมรสของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติทศวร มณีศรีขำ; มยุรา ไกรกรึง
2014-09-04ผลของการใช้โปรแกรมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครนันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; สุธนี ลิกขะไชย
2014-09-04ผลของการฝึกกิจกรรมละครสร้างสรรค์ตามแนวคิดของวินนีเฟร็ด วาร์ดและไบรอัน เวย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์
2014-09-04ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มต่อการให้อภัยผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมมณฑิรา จารุเพ็ง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ภัทรพร จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
2014-09-03การศึกษาและพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทศวร มณีศรีขำ; นฤมล พระใหญ่; จิตราภรณ์ ทองกวด
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองกับการรับรู้คุณค่าแห่งตนของพยาบาลวิชาชีพนันทนา วงษ์อินทร์; หทัยกาญจน์ เยาวบุตร
2014-09-03ผลของการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความก้าวร้าวของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงนันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย
2014-08-28ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานครทศวร มณีศรีขำ; วิชชุดา วิจิตรวงศ์
2014-08-28ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนมณฑิรา จารุเพ็ง; ดวงจันทร์ เพลียนอก
2014-08-28การศึกษารูปแบบเป้าหมายทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรีสกล วรเจริญศรี; กาญจนา เฉลิมพล
2014-08-28ผลของโปรแกรมการศึกษาอบรมด้านการอภิบาลที่มีต่อความรู้ความสามารถในด้านการอภิบาลของพนักงานโรงพยาบาลเซนต์เมรี่นันทนา วงษ์อินทร์; สิทธิชัย วิจิตรวงศ์
2014-08-28การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทศวร มณีศรีขำ; สุคนธา เสนะวัต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113