Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 104 to 123 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-10กรณีศึกษาการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ณัฐพล พึ่งเนียม; ธัญวัฒน์ มาศมาลัย
2013-08-14กรณีศึกษาการประหยัดพลังงานภายในอาคารปฏิบัติการเครื่องกล มศว องครักษ์พิชัย อัษฎมงคล; มนตรี สืบประดิษฐ์; อภิรักษ์ อ่ำสุริยะ; สุริยา สิทธิดำรงค์
2012-11-16กรณีศึกษาการเรียนการสอนศิลปะ โดยใช้สื่อการสร้างสรรค์อิสระของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า; ดำรง จรรัตน์
2014-08-28กรณีศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องขังเลิศศิริร์ บวรกิตต์; มินท์มันตา ศรีวรัตน์ธนกร
2013-09-24กรณีศึกษาห้องประหยัดพลังงานกับเครื่องปรับอากาศโดยใช้ PLC ควบคุมจำเริญ ไกรเทพ; เฉลิมพล อรุณศรี; ธนากร วิบูลย์อัฐพล
2014-06-12กรณีศึกษาออกแบบและเปรียบเทียบราคาของโครงสร้างระหว่างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเหล็กพัฒนา จันทพัฒน์; ศิวโรจน์ บุญญแพทย์; สุเรนทร์ ไกรเลิศณรงค์; เสกสรร โชติพ่วง
2014-06-13กรณีศึกษาออกแบบและเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็กระหว่างวิธี ASD และ LRFDประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศุภชัย สินถาวร; ปรัชญา บุณยปรรณานนท์; วัชรพงษ์ จริยประเสริฐสิน
2013-08-28กรรมวิธีการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้าโดยการแพ็คคาร์บูไรซิ่งศิริพร ดาวพิเศษ; ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; กิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์; กันยาทิพย์ ตันติคมน์; จิตรลดา อุดมศิริ; อารดา บัญชาวิมลเชษฐ
2013-11-12กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ฤทธิชัย คันธิรักษ์; วรพจน์ วัตถุทอง; สุทิน จันรัญ
2012-08-28กระบวนการจัดการภาวะผู้นำและทักษะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยสุพาดา สิริกุตตา ;; ณักษ์ กุลิสร์; สุจิตรา นภาคณาพร
2012-09-17กระบวนการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสุพาดา สิริกุตตา; เจนจิรา ลิ้มธนสาร
2014-12-26กระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครวรางคณา อดิศรประเสริฐ; พิพิธ โหตรภวานนท์
2014-08-27กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
2013-08-28กระบวนการสังเคราะห์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ทำบรรจุภัณฑ์นิพนธ์ วงศ์วิเศษสิริกุล; ดุษฎีพร วัฒนวิทูกูร; ทรงกลด มานะกิจจานนท์; บงกช งามสม
2014-09-10กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีธีระชน พลโยธา; วรา เหลืองชัยกุล
2014-08-27กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; วิชัย วงษ์ใหญ่; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ปัญญา เทพสิงห์
2014-09-10กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลเพ็ญสิริ จีระเดชากุล; ศิริยุภา พูลสุวรรณ; ทัศนีย์ ทองประทีป; บุญทิวา สู่วิทย์
2014-09-03กระบวนจินตภาพในเรื่องสั้นของบินหลา สันกาลาคีรีพรธาดา สุวัธนวนิช; สุวดี ภู่ประดิษฐ์; ภัทราภรณ์ คำลือสาย
2013-08-21กระเช้าเอนกประสงค์เกียรติชัย รักษาชาติ; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมจิตร เปลื้องกลาง; ศุภชัย บุญณสะ; อิสระ อินต๊ะสาร; อนุศาสตร์ แซ่ไล่
2014-09-10กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนที่พึงประสงค์จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ราชันย์ บุณธิมา; นิตย์ โรจน์รัตวาณิชย์; สมใจ ธีรทิฐ