Browsing by Author โอภาส สุขหวาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใช้หลักของการยศาสตร์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; ภาณุสฤษฎิ์ บุญคำ
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasteCAM สำหรับช่างอุตสาหกรรมไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; อวยชัย ตระกูลใหญ่
2012-12-03การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานสิ่งทอ สำหรับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทออุปวิทย์ สุวคันธกุล; โอภาส สุขหวาน; ก้องเกียติ ปิ่นกุมภีร์
2012-11-27การพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; นพณัช เนื่องพุกก์
2012-11-27การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต. 501 การจัดการอุตสากรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; สรยุทธ ยวงมณี
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เอกชัย อิ่มสมบัติ
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เจตนรินท์ เปี่ยมราศรี
2012-11-27การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับจากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; รุ่งอรุณ ยารังฝั้น
2014-08-27การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดคราบน้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; นิพนธ์ ราชวุฒิ
2012-11-26พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; อุดมศักดิ์ จิตสงบ