Browsing by Author แววตา เตชาทวีวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทยศุมรรษตรา แสนวา; แววตา เตชาทวีวรรณ; เพ็ญพรรณ จารุสาร
2014-09-03การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยาแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์์ วชิรปรีชาพงษ์; กาญจนา วงษ์จีน
2012-08-31การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ
2014-12-29การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; นนทนันท์ แย้มวงษ์
2013-11-28การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; อารยา ดอกรักษ์
2013-11-28การเปิดรับสื่อและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; กชพร ตันทะสุวรรณ