Browsing by Author อารีย์ ชื่นวัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-28การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
2014-08-27การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จินตนา ทนโคกสูง
2014-08-28การออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2554อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จิราพร บานลา
2014-08-27ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; ภรัณยา ปรางทอง
2013-11-28บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่นอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; วราภรณ์ จารุเมธีชน
2014-09-10บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; สุมาลี วาทีหวาน
2013-11-28พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อารีย์ ชื่นวัฒนา; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; นวลจันทร์ บุญหนู
2014-08-27พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน ในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พุธชญา ม่วงสวย
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอารีย์ ชื่นวัฒนา; นุชรี ตรีโลจนวงศ์; อรทัย วารีสอาด; สมชาย วรัญญานุไกร