Browsing by Author สุวพร เซ็มเฮง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ชวลิต รวยอาจิณ; สุปราณี เพชรา
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; หทัยชนก พันพงค์
2012-11-07การพัฒนาแบบวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4นิภา ศรีไพโรจน์; สุวพร เซ็มเฮง; สินีนุช วานิช
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดความภูมิใจในความเป็นไทย สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนนทบุรีสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; นุชจรี คงโพธิ์น้อย
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนในประเทศไทยสุวพร เซ็มเฮง; นิภา ศรีไพโรจน์; วริยา จันทร์พิทักษ์
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดทักษะการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; เอื้ออารีย์ จานทอง
2014-12-29การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ ลังกา; สุวพร เซ็มเฮง; นันทนา ประสาทพร
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรีสุวพร เซ็มเฮง; ดวงเดือน แซ่ตัง; วิจิตรา ทองแย้ม
2014-09-03การศึกษาการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี)สุวพร เซ็มเฮง; ชวลิต รวยอาจิณ; วชิรวิชญ์ ทองคำ
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เพ็ญตระการ อรัญทอง
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; พนารัตน์ พรมมา
2014-09-04การศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนรู้และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เยาวลักษณ์ ดุกขุนทด
2014-08-28การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; ปิยพร สีสันต์
2553การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1สุวพร เซ็มเฮง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; รุจิรัตน์ พรหมรักษ์
2012-11-09การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนสาระพีชคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; สิทธิกร พิมอักษร
2014-09-25การสร้างแบบวัดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุวพร เซ็มเฮง; ดวงเดือน แซ่ตัง; พิชชาภัสส์ ธนัชญ์จุฑานนท์
2013-11-28การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนและอำนาจการตรวจสอบการคัดลอกคำตอบสี่วิธีจากแบบทดสอบเลือกตอบสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; ไพฑูรย์ โพธิสาร; สุรางค์ ประเทศ
2014-09-25ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดสุวพร เซ็มเฮง; วิไลลักษณ์ ลังกา; สุภาวดี ทองบุญส่ง
2014-09-03ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรีสุวพร เซ็มเฮง; นิภา ศรีไพโรจน์; ชัยวัฒน์ เล็กวุฒินันท์
2014-09-03ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; ภคมน ผิวขาว