Browsing by Author สุนันท์ ศลโกสุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสุนันท์ ศลโกสุม; ปรีชา เนาว์เย็นผล; สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสุนันท์ ศลโกสุม; คมศร วงษ์รักษา; ศศิธร บัวทอง
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประเมินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุนันท์ ศลโกสุม; สุวรรณ พิณตานนท์; สุนิษา สาลีพวง
2012-11-07การพัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรองอาจ นัยพัฒน์; สุนันท์ ศลโกสุม; นันทนา แซ่ลี
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; หทัยชนก พันพงค์
2014-09-04การพัฒนาแบบวัดความภูมิใจในความเป็นไทย สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดนนทบุรีสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; นุชจรี คงโพธิ์น้อย
2014-09-03การพัฒนาแบบวัดทักษะการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; เอื้ออารีย์ จานทอง
2014-09-25การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิตเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวพร เซ็มเอง; สุนันท์ ศลโกสุม; วิสารัตน์ วงศ์ภูรี
2012-11-09การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนสาระพีชคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; สิทธิกร พิมอักษร
2012-11-07การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนสาระพีชคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวพร เซ็มเฮง ;; สุนันท์ ศลโกสุม; สิทธิกร พิมอักษร
2012-11-07การสร้างแบบวัดจริยธรรมด้านการปฏิบัติงานของครู ตามหลักอิทธิบาท 4สุวพร เซ็มเฮง ;; สุนันท์ ศลโกสุม; ณภัทร อัศวถาวร
2013-11-28การเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนและอำนาจการตรวจสอบการคัดลอกคำตอบสี่วิธีจากแบบทดสอบเลือกตอบสุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; ไพฑูรย์ โพธิสาร; สุรางค์ ประเทศ
2012-12-03ปัจจัยบางประการด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลสุวพร เซ็มเฮง ;; สุนันท์ ศลโกสุม; ดวงกมล พรหมชัย
2014-09-04ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; สุนันท์ ศลโกสุม; ผกาทิพย์ รันสูงเนิน