Browsing by Author ศิริพงษ์ ฉายสินธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 106  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254312V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายอินพุตรับค่าแรงดันกระแสสลับ 110-220 โวลท์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชำนาญพงค์ อาสน์ทอง
2560การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยคำสั่งเสียงผ่านแอปพลิเคชันศิริพงษ์ ฉายสินธ์; กมลชนก บำรุงกิตต์; พัชราภรณ์ ผิวสุข; ภัคจิรา ศิริโชติ
2013-11-12การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F84 ในการนับความถี่ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ยุทธศักดิ์ ฤทธิ์เดช; สุเทพ แซ่ลิ่ม
2013-08-31การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารศิริพงษ์ ฉายสินธ์; นงนุช สุขตั้งมั่น; หัชพล แสนทองประเสริฐ
2014-01-26การพัฒนาระบบบันทึกสัญญาณเสียงเต้นหัวใจศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; สมชาติ มั่นยืน; อุทัย นามี; อุทาร พันธ์งาม
2014-01-26การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกเสียงเต้นหัวใจศิริพงษ์ ฉายสินธ์; อมร เลาศรีรัตนชัย; เทอดพงษ์ อภินพชยานันท์
2013-08-28การพัฒนาเพจเจอร์ปฏิบัติการศิริพงษ์ ฉายสินธ์; กิตติพจน์ เกษมศุภกิจ; ชุติมา มนูญวิริยะกุล; สาริณี โพธิประสาท
2014-02-17การศึกษาวิธีการส่งข้อมูลมัลติมีเดียจากคอมพิวเตอร์ผ่านโมดูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; มยุรี สำนักนิตย์; สุภาวดี แสงเพชร
2555การสร้างระบบโทรศัพท์แบบ VOIP ด้วยฟังก์ชันของ Asteriskศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; พิมพ์ชนก ชัยฤทธิ์; อมรรัตน์ โคกกระชาย
2014-01-25การสั่งการระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้นศิริพงษ์ ฉายสินธ์; กิติคุณ วิจารณ์อักษรสิทธิ์; ธราธร ธนธรากิจ; ธีรยุท ชูอิฐจีน
2013-08-31การสื่อสารผ่านระบบสายไฟ เอซีศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชาญชัย สืบสายธรรม; วิทยา แย้มสาย; นิวัติ ดัดวัด
2557การส่งพลังงานไฟฟ้าโดยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชัยบดินทร์ อัครเวฬุกุล; สายชล หน่อชาย
2014-01-26การส่งสัญญาณเสียงด้วยแสงอินฟราเรดศิริพงษ์ ฉายสินธ์; นำคุณ ศรีสนิท; ศิวนาถ เสวกฉิม; ฉันท์ชนิต รุ่งรอด; ภัทรกมล รังษี
2557การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นหาปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแสงระวี หารินไสล; ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; นันทินี ครองบุญ; สิรินดา มั่งคั่ง; แสงระวี หารินไสล
2562การใช้งาน Arduino เบื้องต้นศิริพงษ์ ฉายสินธ์
2557การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยโปรแกรมเรเดียสและชิลลี่สปอต บนระบบปฎิบัติการลินุกซ์ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; วราภรณ์ เวียงนนท์; สิริพรรณ คล้ายมาก; สุวพัชร พัชรเสถียรวงศ์
2013-08-21ชุดจำลองระบบการส่งโดยใช้ตัวนำพาห์ชุดเดียวส่งได้ 2 เชลแนลศิริพงษ์ ฉายสินธ์; สุพัฒน์ สถาวร
2013-08-31ชุดทดลองระบบตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านศิริพงษ์ ฉายสินธ์; รณกร โสชาลี; อภิชาติ ภู่พลับ; อุดม สีหมากสุก
2014-06-13ชุดหยอดเหรียญและทอนเหรียญควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติศิริพงษ์ ฉายสินธ์; กรกช จันพูล; อัครเดช ตั้งติปกรณ์
2014-02-01ตาชั่งแบบเข็มพูดได้สำหรับผู้พิการทางสายตาศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จำเริญ บุญวุติ; ชาญยุทธ์ พุสิงห์