Browsing by Author วัญญา วิศาลาภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-03การทดสอบความเป็นตัวแปรปรับในโมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; วัญญา วิศาลาภรณ์; สิริรัตน์ อภิวรกิจพันธ์
2014-09-25การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; สุคนธ์ธา เส็งเจริญ
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1รณิดา เชยชุ่ม; วัญญา วิศาลาภรณ์; ธัญธิดา เหิมหัก
2012-11-07การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชูศรี วงศ์รัตนะ ;; วัญญา วิศาลาภรณ์; สุดารัตน์ ไชยเลิศ
2014-09-25ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ชูศรี วงศ์รัตนะ; วัญญา วิศาลาภรณ์; ศิรินยา จีระเจริญพงศ์
2012-12-03ผลการใช้ชุดการสอน โดยใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์เสกสรรค์ ทองคำบรรจง ;; วัญญา วิศาลาภรณ์; เยาวภา ผูกสมัคร