Browsing by Author วสันต์ ธีระเจตกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05-09การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)วสันต์ ธีระเจตกูล; ธนวัฒน์ จันทร์เขียว; สันติสุข ฐานคร
2014-02-17การประเมินการกัดกร่อนของสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาการจัดทำเครื่องวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ รุ่น PR1วสันต์ ธีระเจตกูล; ปริชัย สัตยธรรม; รัฐพล พนาสุภน
2014-06-11การประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตโดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; วสันต์ ธีระเจตกูล; ชัยวัฒน์ ตรีกิจจา; สุทธิรักษ์ ลิ่วรุ่งโรจน์
2014-06-12การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังประลัยวสันต์ ธีระเจตกูล; พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล; ดุจพงศ์ ทิพย์ลุ้ย; เสนีย์ สังยวน
2014-06-11การวิเคราะห์หน่วยแรงในอาคารสูงจากการกระทำของลมวสันต์ ธีระเจตกูล; ศักดิ์พันธ์ ชื้อชวาลกุล; สุดารัตน์ จรัสทรงกิติ
2014-06-06การวิเคราะห์และออกแบบหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็กวสันต์ ธีระเจตกูล; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; จักกฤษณ์ เรืองพงศ์กาญจนา; อวิรุทธิ์ ดรดี; อุดม เหมาเพชร
2014-06-12การวิเคราะห์และออกแบไซโลคอนกรีตเสริมเหล็กวสันต์ ธีระเจตกูล; เฉลิมรัตน์ นาคประทุม; สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
2014-06-11การศึกษาการควบคุมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพรเทพ ราชอัคคี; วสันต์ ธีระเจตกูล; ขนิษฐา สมบัติกำไร; อธิกา เอี่ยมพิกุล
2014-01-24การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและมุมของหลังคาวสันต์ ธีระเจตกูล; ธัมมวิต งามสุวรรณ์; สุลาวัลย์ โจวเจริญ
2014-06-10การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสะพานลอยคนเดินข้ามวสันต์ ธีระเจตกูล; อำพร ไตรรัตน์เกยูร; ปฐมาพรรณ ชอบกิจการ; วันวิภา เผ่าสวัสดิ์; อุบลสิริ นาคบัว
2014-06-11การศึกษาพฤติกรรมของผนังรับแรงเฉือนเมื่อมีแรงทางเข้าคงที่มากระทำวสันต์ ธีระเจตกูล; ชยากร ไชยวรปราการ; รัฐไกร เลิศศรีปรียา; สุทธินาม ประสาทกุล
2014-06-11การศึกษาหาความสัมพันธ์ของคำสติฟเนสกับการวิบัติของคานคอนกรีตอัดแรงวสันต์ ธีระเจตกูล; อนันต์ ปัจวิทย์; คมสัน มงคลสวัสดิ์; ปฏิภาณ ยัญญลักษณ์
2014-06-12การศึกษาเพื่อการออกแบบถังน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปทรงกระบอกวสันต์ ธีระเจตกูล; ณัฐวุฒิ เชยหอม; มนตรี พลรักษ์; ศิวกร สังวรณ์
2014-06-12การศึกษาแนวทางการนำห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุคอนกรีตเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9002อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; วสันต์ ธีระเจตกูล; กิตติคุณ บุญภูมิโกศล; นฤดล อภัยจิตต์; เศรษฐศักดิ์ เลิศประเสริฐเวช
2014-06-11การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นวสันต์ ธีระเจตกูล; บุญเสริม จำนงค์หาญ; สมศักดิ์ จุนอุทัย; เอนกกุล นาคฤทธิ์
2014-01-30ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานส่วนตำบล(ส่วนโยธา)วสันต์ ธีระเจตกูล; ทิวา ประสุวรรณ
2014-02-17ศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่ยืดหดตัวเพื่อซ่อมแซมพื้นสะพานด้านล่างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการเทวสันต์ ธีระเจตกูล; นัยวิทย์ สัตยนนท์; วารุณี ชูจันทร์; อัญชิสา พงษ์พา
2014-06-11โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับ Plane trussวสันต์ ธีระเจตกูล; จรัสชัย ประชาศิลป์ชัย