Browsing by Author รุจี ศรีสมบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษา "จุยาม"วีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ปลฉัตร กลิ่นบางพูด
2014-12-26การศึกษากระบวนการเรียนรู้ แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีของพันโทเสนาะ หลวงสุนทรวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; นันทวัน ตอบงาม
2014-12-26การศึกษาดนตรีกรือโต๊ะ ในอำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาสกาญจนา อินทรสุนานนท์; รุจี ศรีสมบัติ; ยุทธศาสตร์ นวลเจริญ
2014-09-10การศึกษาดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมการบำเพ็ญกุศลโผ่วโต่ว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 2 (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; ฐนะวัฒน์ พร้อมศรีทอง
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบพิธีสรรเสริฐองค์คริชณะในชีวิตประจำวันของสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก กรุงเทพมหานครวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ยุวดี เสือใหญ่
2014-09-03การศึกษาละครชาตรีตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; สุภาศิริ สิงห์กระโจม
2014-12-29การศึกษาวงปี่พาทย์คณะยอดนิยม พนมมือหวาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ชนาพร แสงงาม
2014-08-28การศึกษาวงปี่พาทย์มอญในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; พรรณิกา แซ่ลี้
2013-11-28การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีพิธีฟันตรุษสงกรานต์ บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์รุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; กิจติยา ปู่หลวงพรม
2013-07-11การศึกษาเพลงตันหยง : กรณีศึกษาคณะตันหยงกลุ่มอนุรักษ์บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกาญจนา อินทรสุนานนท์; รุจี ศรีสมบัติ; มาโนชญ์ ยกเชื้อ
2013-07-17การศึกษาเพลงหน้าพาทย์ประจำองค์เทพเจ้าฝ่ายหญิงวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; เพ็ญพิชา สว่างวารีสกุล.
2013-11-28การสืบทอดดนตรีไทยลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; กานต์ สารีวงษ์
2014-09-10การสืบทอดวัฒนธรรมปี่พาทย์มอญใน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีรุจี ศรีสมบัติ; กาญจนา อินทรสุนานนท์; พิณทิพย์ ขาวปลื้ม
2014-09-10การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน : กรณีศึกษา ทำนองแหล่อีสาน เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตำบลบ้านซีทวน อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ธนิตย์ คงกำเหนิด
2014-09-10ดนตรีพิธีกรรมของชาวพม่า หมู่บ้านสมใจนึก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีรุจี ศรีสมบัติ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ศุภชัย ศรีนวล
2013-11-28ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูฉลาก โพธิ์สามต้นวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ