Browsing by Author รวิพรรณ สาลีผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-06การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวิพรรณ สาลีผล; สุปราณี ศิริเกียรติโยธิน
2012-09-06การศึกษาประสิทธิภาพของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรวิพรรณ สาลีผล; วรรธณา กรุยทอง
2012-09-05ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียรวิพรรณ สาลีผล; ณัฐพล อายุการ
2012-09-05ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวิพรรณ สาลีผล; อธิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ
2012-09-06ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนปี 2541 - 2552รวิพรรณ สาลีผล; นภาพร วรรณชนะ
2012-09-06ปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)รวิพรรณ สาลีผล; ประกอบ คงนวล
2012-09-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรวิพรรณ สาลีผล; ชัชวลัย ใจธีรภาพกุล