Browsing by Author มณฑิรา จารุเพ็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-03การพัฒนาความสุขของวัยรุ่นไทย โดยใช้โปรแกรมพัฒนาตนเองมณฑิรา จารุเพ็ง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; กนกวรรณ วังมณี
2014-12-29การพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามณฑิรา จารุเพ็ง; คมเพชร ฉัตรศุภกุล; พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์; นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ
2013-11-28การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; มณฑิรา จารุเพ็ง; ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
2014-08-27การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มณฑิรา จารุเพ็ง; ไพศาล แย้มวงษ์
2012-12-03การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จำกัดมณฑิรา จารุเพ็ง; พรพิมล คงฉิม
2012-12-03การศึกษาความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมและการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมณฑิรา จารุเพ็ง; ฐิติวรดา อุปพงษ์
2012-12-03การศึกษารายกรณีและการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ถูกกระทำรุนแรงจากครอบครัวมณฑิรา จารุเพ็ง; นันทนา วงษ์อินทร์; อรวรรณ การภักดี
2012-12-03การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยกนันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; พิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ
2014-07-21การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุมณฑิรา จารุเพ็ง; ทศวร มณีศรีขำ; ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ
2014-07-21การศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการควบคุมตนเองด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; กัลยดา ถนอมถิ่น
2014-09-10การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สมุทรปราการมณฑิรา จารุเพ็ง; ทัศนีย์ วงศ์ศรี
2014-09-03ผลของการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความก้าวร้าวของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงนันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย
2014-09-04ผลของการใช้โปรแกรมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครนันทนา วงษ์อินทร์; มณฑิรา จารุเพ็ง; สุธนี ลิกขะไชย
2014-09-04ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มต่อการให้อภัยผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมมณฑิรา จารุเพ็ง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ภัทรพร จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
2014-08-28ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนมณฑิรา จารุเพ็ง; ดวงจันทร์ เพลียนอก
2014-07-21ผลของโปรแกรมพัฒนาการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3มณฑิรา จารุเพ็ง; อริสา ภูริวัฒน์
2012-12-03ผลของโปรแกรมพัฒนาการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครมณฑิรา จารุเพ็ง; นิลวรรณ อังกุรเศรณี