Browsing by Author พินิจ เทพสาธร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-17การกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ไมโครเวฟพินิจ เทพสาธร; ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ; กฤษดา กุลด้วง; จารึก สะและหมัด; ศราวุฒิ รอมาลี
2014-01-22การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสโดยใช้เทคนิคเดลต้ามอดูเลชั่นพินิจ เทพสาธร; ฉลอง โสดาบัน; ประพัทธ์พงศ์ จันดี; วีระ น้อยมี; อดิศักดิ์ จันดี
2013-08-31การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยการป้อนกลับพินิจ เทพสาธร; วรธน อาจฤทธิ์; ธนชัย เกียวกุล; ขวัญชัย โต๊ะสำราญ
2014-06-13การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยเทคนิคการควบคุมคงทนชนิดติดตามแบบจำลองระบุกฤชชัย วิถีพานิช; พินิจ เทพสาธร; นิติยวัฒน์ อสิพงษ์
2014-06-13การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส โดยใช้เทคนิคเดลต้าม็อดดูเลชั่นเวคิน ปิยรัตน์; พินิจ เทพสาธร; ชลธิศ เหมะประสิทธิ์; นวพล เจริญสุขมั่งมี
2013-09-22การควบคุมความเร็วอินดักชั่นมอเตอร์หนึ่งเฟสแบบหลายความเร็วพินิจ เทพสาธร; เวคิน ปิยรัตน์; สุรเดช พงศ์นะเมตตา; พิชิต จิรวโรดม; เปรมฤดี ตฤษณะศุขะ
2014-06-13การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยเทคนิค ICBRMพินิจ เทพสาธร; ชนิกา สังวาลเพชร; ชนินทร์ ชูเชิด
2014-02-17การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสแบบอัตราส่วนแรงดันต่อความถี่ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เวคิน ปิยรัตน์; พินิจ เทพสาธร; ศุพจน์ สีเขียว; สุภชัย จันทรนิยม; สุรสีห์ สวัสดิ์จุ้น
2014-06-13การควบคุมระดับของเหลวด้วยเทคนิคการควบคุมคงทนชนิดติดตามแบบจำลองระบุกฤชชัย วิถีพานิช; พินิจ เทพสาธร; พันธ์ศักดิ์ วงศ์มูล; วัชรวุฒิ แสงสุวรรณ์
2013-09-22การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลโดยใช้ไมโครโทรลเลอร์เวคิน ปิยรัตน์; พินิจ เทพสาธร; เกษวรา ชนะพาห์; ธะนะ เจริญพร; ภาสิต สิงห์สกุล
2014-03-13การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พินิจ เทพสาธร; พนัสนิตย์ ส่องแสง; พิสุทธิ์ สันติวรนันท์
2014-02-11การควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์ติดตามเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์พินิจ เทพสาธร; ไพรัช พิมพ์พิพัฒน์; สมภพ อารัมภ์พจน์; อนุวรรตน์ เทศศิริ
2014-06-13การปรับปรุงความถี่สวิทชิ่งของอินเวอร์เตอร์แบบเดลต้าม็อดดูเลชั่นพินิจ เทพสาธร; เวคิน ปิยรัตน์; จักรพันธ์ เอี่ยมจินดา; ธวัชชัย พานิชพันธ์; สมาน หิรัญญะสิริ
2014-02-01การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติโดยใช้อัลตร้าโซนิคและไมโครเวฟพินิจ เทพสาธร; ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ธงชัย สุขลาภ; มานพ ยังเเช่ม; เพชร หิปินะ; เริงรัก ดียะตาม
2014-01-22การพัฒนาโปรแกรมจำลองการแสดงข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ตู้สาขาพินิจ เทพสาธร; วินัย สหะวงศ์วัฒนา
2013-09-24การวิเคราะห์ฮาโมนิคส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวคิน ปิยรัตน์; พินิจ เทพสาธร; สรายุทธ ปานะรัตน์; พิบูลย์พล สุขายนานนท์
2014-02-01การศึกษาผลของการปรับแต่งโครงสร้างขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงเทสล่าพินิจ เทพสาธร; เรชา เนียมสันเทียะ; เสกสรร ทัศมี; สันติ สมสมัย
2013-11-17การศึกษาผลของฮาร์โมนิกส์ที่เกิดจากกระแสกระตุ้นหม้อแปลงสามเฟสพินิจ เทพสาธร; สมภพ รอดอัมพร; ยัสฟรีเดน มุสตาปา; สุรชัย หมัดเหล็ก
2014-01-25การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพินิจ เทพสาธร; ฉลอง โสดาบัน; เขม ดลวิทยาชัย; เอกลักษณ์ ปัญญา
2013-08-31การส่งข้อมูลแบบอินฟราเรดพินิจ เทพสาธร; ธวัฒน์ ตาลพลกรัง; พงษ์ศักดิ์ ธนวัฒน์เสรี