Browsing by Author พวา พันธุ์เมฆา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วมสมชาย วรัญญานุไกร; พวา พันธุ์เมฆา; ฟ้า วิไลขำ
2014-08-28การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
2014-08-27การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จินตนา ทนโคกสูง
2014-08-28การออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2554อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จิราพร บานลา
2014-08-27ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; ภรัณยา ปรางทอง
2014-08-28ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พวา พันธุ์เมฆา; บุษกร เขียวมั่น
2013-11-28บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่นอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; วราภรณ์ จารุเมธีชน
2014-09-10บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; สุมาลี วาทีหวาน
2012-08-17พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอารีย์ ชื่นวัฒนา;; พวา พันธุ์เมฆา; สุกานดา เจริญวันชัยกุล