Browsing by Author พงษ์เพ็ญ จันทนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-10-14การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเช้าแบบอเมริกันของโรงงานตัวอย่างวราธร ปัญญางาม; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; เพ็ญศิริ ตุ้มเทียน; ณภัชนันท์ ทู้สิริธนารุจน์; ณัฏฐิวรรณ อารมณ์ดี.
2013-12-17การจัดทำโครงร่างคู่มือคุณภาพ (Quality manual) ให้เป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 ของโรงงานฉีดพลาสติกตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ศักดิ์ชัย อู่ทองทรัพย์; เจนใจ พจน์โยธิน; สุกัญญา วงศ์สำอาง
2013-12-17การจัดทำโครงร่างคู่มือวิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่4.15เรื่องการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บการบรรจุการถนอมรักษาและการส่งมอบในโรงงานตัวอย่างตามมาตรฐานISO9002:1994พงษ์เพ็ญ จันทนะ; กุหลาบ กิมศรี; ตวงลาภ สุภีกิตย์; วุฒิชัย ศรีวิไล
2014-01-31การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดชลบุรี โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; นิติชัย แย้มเกตุ; วทัญญู ลอยป้อม; ครินณา สุทธิธรรม
2014-01-30การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำแข็งตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; ทิพากร ลือสิงหนนาท; ธนดล เจียระสุพัฒน์; ศิวพล มีอาษา
2013-11-26การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมการนำคอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานแล้วในเครื่องปรับอากาศรถยนต์กลับมาปรับปรุงใหม่การุณย์ นพคุณ; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; จักรพงศ์ รติวิริยะพงศ์; ภูมิพัฒน์ เอกธัญสกุล; โสมขนิษฐ์ เสริมสาธนสวัสดิ์
2014-02-18การศึกษาปัจจัยในการปรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีน กรณีศึกษา : $b โรงงานกระจกแปรรูปตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; ชารญา แก้วทับทิม; ซูไฮลา บินเยาะ; รัตนาภรณ์ แก้วพวง
2014-01-31การศึกษามลภาวะทางเสียงในการทำงานของสายงานการทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารของสายการบินตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ปรีดาวรรณ เสือสวัสดิ์; ฐิติยา กมลเสถียร
2014-01-31การศึกษาเกี่ยวกับพัสดุคงคลังและการวางแผนความต้องการพัสดุคงคลังเพื่อการซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; บุญรัตน์ โชติรัตน์; วีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม
2013-11-26การหาเวลามาตรฐานของผลิตภัณฑ์กล่องเครื่องประดับในแผนกงานไม้ของโรงงานตัวอย่างพงษ์เพ็ญ จันทนะ; ยุทธพงศ์ ฉันทวิกิจ; ศิริกุล บุญทัน; สมพงษ์ ศิริวิชิตชัย
2014-10-14การออกแบบเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดพลาสติกนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; พูนสุข พูนมาน; ธเนตร์ ขำปากพลี; ชลลดา พยุงพงศ์