Browsing by Author ประเสริฐ ลักษณ์สมยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-10กรณีศึกษาการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ณัฐพล พึ่งเนียม; ธัญวัฒน์ มาศมาลัย
2014-06-13กรณีศึกษาออกแบบและเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็กระหว่างวิธี ASD และ LRFDประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศุภชัย สินถาวร; ปรัชญา บุณยปรรณานนท์; วัชรพงษ์ จริยประเสริฐสิน
2014-06-11การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งในคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตและคลองดินประเสริฐ ลักษณ์สมยา; โกศล ประสงค์สม; กิตติศักดิ์ เมฆสมุทร; จักรพันธ์ ฉ่ำแฉล้ม; ปิยวัฒน์ กาญจนางกูรพันธุ์
2014-06-12การคำนวณผลการทดลองทางชลศาสตร์ด้วยโปรแกรม Excel/Visual Basicประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ชาญชัย บวรวุฒิพงศ์; ปิยะ สินสมบูรณ์
2014-06-11การชลประทานโดยระบบท่อส่งน้ำประเสริฐ ลักษณ์สมยา; โกศล ประสงค์สม; ภาณุวัตร จันลาศรี; อภิชาติ สอนสวัสดิ์
2014-06-16การทำนายกำลังของคอนกรีตด้วยการบ่มที่อุณหภูมิสูงประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ธีรเมธ ศรีอ่ำดี; พุทธพงษ์ วงศ์ศิืลปชัย; ธนะรัชต์ ถาคำฟู
2014-06-12การทำนายกำลังของซีเมนต์มอร์ตาด้วยการบ่มที่อุณหภูมิสูงประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; กสินธุ์ เดชอุดมพร
2014-01-10การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel / AutoCAD ในการคำนวณออกแบบและเขียนแบบอาคารชลศาสตร์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สมเจตน์ รงศ์ทอง; คณิต คชศิริ; เดชา นิตยวีรวัฒน์
2014-01-22การประเมินและขยายข้อมูลน้ำท่าโดยใช้แบบจำลองถังประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สราวุธ ทิพย์มุณี; ลิขสิทธิ์ แสนอุ่น; สุวิทย์ ทิพย์ยาน
2014-06-12การปรับปรุงคุณภาพทรายถมโดยใช้ซีเมนต์ สารโพลิเมอร์และ Fly ashประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สุวิมล สัจจวาณิชย์; สยาม คำโพธิ์; สุเทพ คูวิจิตรจารุ; อำนาจ แสนบัวหลวง
2014-06-12การวางแผนการก่อสร้างและประมาณราคาอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา โดยโปรแกรม Microsoft Projectประเสริฐ ลักษณ์สมยา; บรรดิษฐ เวียงสงค์; สิทธิพร วิโรภาส
2014-06-13การวางแผนการก่อสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศราวุธ ธนะศรี; สมเกียรติ เกื้ออารีนันทวุฒิ
2014-06-16การวิเคราะห์น้ำสูญเสียในระบบท่อประปาประเสริฐ ลักษณ์สมยา; รสกร ด่านกุล; กุลนิตา สายพวรรณ์; เกื้อกูล บุญยี่
2014-06-11การวิเคราะห์พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์ในงานทางรถวิ่งลอดจังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ประเทือง อินคุ้ม; เกษตรศักดิ์ สนิทราษฎร์; ครรชิต อิ่มสมบัติ
2014-06-13การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมโครงสร้างหลังคาโครงถักที่มีช่วงยาวโดยใช้โปรแกรม Microfeap Module P1ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศุภชัย สินถาวร; บวรชัย มูสิกะรักษ์; ศุภกิจ ยุติมิตร
2014-06-06การวิเคราะห์และออกแบบหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็กวสันต์ ธีระเจตกูล; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; จักกฤษณ์ เรืองพงศ์กาญจนา; อวิรุทธิ์ ดรดี; อุดม เหมาเพชร
2014-06-12การศึกษา Potential evapotranspiration ในประเทศไทยประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สุรงค์ ศรีใส
2014-06-12การศึกษาการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงพิเชษฐ์ วรุณโชติกุล; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; คมสัน วิสาวะโท; รัชภูมิ ชัยวิรัตน์
2014-06-13การศึกษาการสูญเสียพลังงานของน้ำไหลผ่านหินย่อยคละขนาดชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สบาย บุรินทร์กุล; สุภัทร์ เหมนาค
2014-06-13การศึกษาการส่งน้ำด้วยท่อจากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ทัศนีย์ เตีย; สุเจียร พันธเลี่ยม; อรุณ ปราบมาก