Browsing by Author นิยะดา จิตต์จรัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาการให้อภัยในวัยรุ่น : กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยสำหรับวัยรุ่นและวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนันทา สู้รักษา; นิยะดา จิตต์จรัส; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; รัก ชุณหกาญจน์
2014-08-28การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการทำพฤติกรรมอาสาและพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนิยะดา จิตต์จรัส; ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย; กนกพร สุทธิสัณหกุล
2012-12-03การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุ่นนิยะดา จิตต์จรัส; ดวงเดือน แซ่ตัง; จรรยาภรณ์ โชติชัยฐานนันท์
2013-11-28การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนทศพร ประเสริฐสุข; นิยะดา จิตต์จรัส; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; กฤตวรรณ คำสม
2012-12-03ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองกับการร่วมรู้สึกในวัยรุ่นนิยะดา จิตต์จรัส; ทัศนีย์ สุริยะไชย
2013-11-28ลักษณะการให้อภัยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครรัก ชุณหกาญจน์; นิยะดา จิตต์จรัส