Browsing by Author ทศวร มณีศรีขำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การปรับตัวและการต่อรองตามเพศสภาพในบทบาทของความเป็นครูทศวร มณีศรีขำ; จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก
2014-09-10การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทศวร มณีศรีขำ; พันธุ์ทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ
2014-08-28การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครทศวร มณีศรีขำ; ชัชนันท์ คำวัน
2012-12-02การศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทศวร มณีศรีขำ; เกษร ปิยะทัต
2012-12-02การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเชิงบวกกับความเครียดในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทศวร มณีศรีขำ; วรเชษฐ์ พิสณฑ์ยุทธการ
2014-08-27การศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เห็นคุณค่าในตนเองทศวร มณีศรีขำ; สุพรรณี โต๊ะกลาง
2014-07-21การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุมณฑิรา จารุเพ็ง; ทศวร มณีศรีขำ; ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ
2014-09-03การศึกษาและพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทศวร มณีศรีขำ; นฤมล พระใหญ่; จิตราภรณ์ ทองกวด
2014-12-26การศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นทศวร มณีศรีขำ; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; พาสนา จุลรัตน์; อุรปรีย์ เกิดในมงคล
2012-12-02การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการจัดการของผู้บริหารองค์กรเอกชนทศวร มณีศรีขำ; นันทวรรณ งามวิริยะวงศ์
2014-08-28การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทศวร มณีศรีขำ; สุคนธา เสนะวัต
2012-12-03ความศรัทธาในศีล 5 ที่มีต่อการปฏิบัติตนของวัยรุ่นทศวร มณีศรีขำ; เสกสันต์ ศิริวรรณ
2012-12-02ผลการใช้โปรแกรมฝึกพยาบาลแม่แบบในการส่งเสริมสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทศวร มณีศรีขำ; มนัชญา อาคมวัฒนะ
2012-12-03ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพลินพัฒนาทศวร มณีศรีขำ; สุวัฒน์ บุญธรรม
2014-08-28ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานครทศวร มณีศรีขำ; วิชชุดา วิจิตรวงศ์
2012-12-02ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มาจากครอบครัวหย่าร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรีทศวร มณีศรีขำ; พรพิมล พลครบุรี
2014-07-21ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายผู้กระทำความผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีทศวร มณีศรีขำ; ชูชีพ อ่อนโคกสูง; ไกรสร ขันทจร
2014-09-10ศึกษาชีวิตการสมรสของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติทศวร มณีศรีขำ; มยุรา ไกรกรึง