Browsing by Author ชัยณรงค์ คล้ายมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-12กระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ฤทธิชัย คันธิรักษ์; วรพจน์ วัตถุทอง; สุทิน จันรัญ
2013-07-26การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตชัยณรงค์ คล้ายมณี; ปิยะ สิงห์โต; วิระศักดิ์ เลื่อนล่อง
2013-08-31การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการกำหนดทิศทางชัยณรงค์ คล้ายมณี; อาคม ม่วงเขาแดง; ธวัช มงคลบวร; รังสินี ขันธรังสิมันตุ์; อิทธิพล ไชยของพรหม
2014-02-17การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บชัยณรงค์ คล้ายมณี; ณชล ชินนะรังสี; นิพัฒน์ ทัดเนียม; ปิยะณัฐ มงคลโรจน์สกุล
2013-09-22การควบคุมไฟเวทีด้วยคอมพิวเตอร์ธีระพงษ์ กิตติสยาม; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; อลงกรณ์ เลิศปัญญา; สมศักดิ์ พุทธกาล; วิเชียร เพ็ชร์อิน
2013-08-02การคำนวณระบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; นที ปิ่นแก้ว; ประสาน ต้วมศรี
2014-01-26การค้นคืนรูปภาพโดยใช้องค์ประกอบพื้นฐานชัยณรงค์ คล้ายมณี; สุชีรา โรจน์จตุรกุล; เกียรติพงศ์ บรรจงภาค; ออเดียเลส เรย์โนโซ
2014-01-26การจำแนกลายนิ้วมือโดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบรูปแบบทิศทางลายนิ้วมือชัยณรงค์ คล้ายมณี; พงษ์ศักดิ์ แซ่ตั้ง; วินัย ประวิทย์สิทธิกุล; วิศรุต กณิกนันต์
2014-03-11การดัดแปลงเครื่องตอกยาแบบสากเดี่ยว (single-punch tabletting machine) ให้สามารถวัดแรงกระทำที่เกิดขึ้นจากสากบนสากล่างชาญไชย ไทยเจียม; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ดุษฎี สุริยพรรณพงศ์; ธรนินทร์ บาลสุข; ปัญญาพร พิทักษ์วาปี
2013-11-12การปรับทิศทางกล้อง CCD ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; เฉลย สมถะธัญกรณ์; ชัยณรงค์ สุดใจ
2014-02-19การพัฒนาชุดเรียนรู้หุ่นยนต์โดยใช้อาร์ดูไอโนชัยณรงค์ คล้ายมณี; กิตติพล จันทรพิบาล; ณัฐวุฒิ สุขถนอม; ศรัณย์ กฤษปณากุล
2013-08-28การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ธัญพิสิษฐ์ อุดมเวศย์; อภิชาติ แทรกสุข
2014-01-26การพัฒนาระบบบันทึกสัญญาณเสียงเต้นหัวใจศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชัยณรงค์ คล้ายมณี; สมชาติ มั่นยืน; อุทัย นามี; อุทาร พันธ์งาม
2014-02-19การพัฒนาเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อาร์ดูไอโนคอนโทรลเลอร์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; โศภาวรรณ ชูไสว; สิริเดช ลาภสิริสวัสดิ์ำ
2014-02-11การพัฒนาเครื่องวัดความสูงของมนุษย์โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพชัยณรงค์ คล้ายมณี; สุจิตรา สูตรประจัน; สุวิมล รอดหลำ
2014-01-24การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุชัยณรงค์ คล้ายมณี; จีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์; ปิยพงศ์ พันธุ์วโรบล; เพียรจิต บรรณทรัพย์
2014-01-22การระบุลักษณะบุคคลด้วยลายนิ้วมือชัยณรงค์ คล้ายมณี; ประธาน ยุชังกูล; มุลินทร บ่อจักรพันธ์; สุรชัย จีนขจร
2014-01-22การรู้จำมือชัยณรงค์ คล้ายมณี; ภาณุพงศ์ พันธ์น้อย; มนตรี ภูแล่นคู่; มนัสชัย ศรีชัย
2014-01-24การรู้จำลายเซ็นชัยณรงค์ คล้ายมณี; ณรงค์ชัย รอดมาดี; ณัฐวุฒิ วิภาวัตตันติ; ทรงศักดิ์ คงถาวร
2013-07-26การวิเคราะห์ข้อมูลRS-232-Cชัยณรงค์ คล้ายมณี; พันแสง บัวทอง; กิตติวัฒน์ เอกคม