Browsing by Author กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-21กระเช้าเอนกประสงค์เกียรติชัย รักษาชาติ; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมจิตร เปลื้องกลาง; ศุภชัย บุญณสะ; อิสระ อินต๊ะสาร; อนุศาสตร์ แซ่ไล่
2013-09-01การควบคุมระบบอะไหล่ด้วยคอมพิวเตอร์สุรพล สินธุวนิช; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; วสันต์ ธรรมจริยาวัฒน์; อนุกุล ติระนาทวิทยากุล
2013-08-31การตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายโดยใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิกสมชาย แย้มใส; กฤษณะ วัฒนะศีลวัต; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมชาติ หลายพัฒน์; สุพงษ์ พันธ์จันทรอุไร; อภิสิทธิ์ บุศยาจารย์
2013-08-21การปรับปรุงเตาเผาขยะโดยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; วิลาศ จักรเพชร; สาธิต ชุ่มชื่น
2013-08-21การผลิตก๊าซชีวมวลจากแกลบกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; รุ่งอรุณ แดงประไพ
2013-07-11การพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางด้วยกรรมวิธีทางความร้อนกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ชญาพงษ์ ศรีเสมอ; วัลลภ กระต่ายป้อง; ทองใบ พึ่งใจ
2013-08-02การพัฒนาเหล็กกล้าเครื่องมือด้วยกรรมวิธีทางความร้อนกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; มาโนชย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา; ถวัลย์ ทรัพย์สมบูรณ์; วิชัย คงศรี
2013-11-17การศึกษากลไกความล้าและการแตกหักของเพลาเหล็กหล่อกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; พงศธร เพชรคีรีรัฐ; วิเชียร ตั้งเพียร
2013-08-23การศึกษาการนำความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างของอะลูมิเนียมหล่อกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ปกรณ์ สุภัทราวิวัฒน์; ยิ่งศักดิ์ ลีรัตน์เสถียร; วรพงษ์ อมรพรรณศิริ
2013-11-17การศึกษาความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือต่อการแพร่ของคาร์บอนกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ชงศักดิ์ พลติ๊บ
2013-11-17การศึกษาผลกระทบของกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนต่อสมบัติของเหล็กกล้ากัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมรัก มีอุสาห์; สุมนัส เล็กสิงห์โต; อุเทน จันทร์ประทัด
2013-08-31การศึกษาเปรียบเทียบความเข็งแรงของเหล็กกล้าเครื่องมือต่อธาตุผสมแมงกานีสกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; อรุณเกื้อ จิ้มลิ้มเลิศ; อุทิศ สาลีกุล; สุรเชษฐ์ พรหมจรรย์
2013-11-17การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อขนาดและรูปร่างของแกรไฟต์ในเหล็กหล่อสีเทากัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ฐิติ นรเศรษฐธีรกุล; สมพร จวบบุญ; อดิศักดิ์ ส่องสว่าง
2013-08-21การออกแบบและทดสอบหอระบายความร้อนแบบไหลสวนทางกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; วีระ จันทร์วัฒนะ; ณัฐวิทย์ ทิมาศาสตร์; วิบูลย์ เกรียงศักดิ์พงศ์; ศิริพร เข็มทอง; ความร้อน--การถ่ายเท
2013-08-31ชุดทดลองการเกิดโพรงอากาศประชาสันติ ไตรยสุทธิ์; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; จารุวัตร วงษ์ยะลา
2013-08-04ชุดสาธิตเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพิชัย อัษฎมงคล; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมยศ แย้มศรี; เอกพงษ์ ฐานะกาญจน์
2013-08-21ตู้อบพลังงานไฟฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; จเร ยอดราช; พิเชฎฐ์ สังข์หิรัญ
2013-07-11ตู้เคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติกโดยกรรมวิธีฟลูอิดไดซ์เบดกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม; พร เสรีสันติวงศ์; พิศาล ตรีบริบูรณ์ไพศาล
2013-08-21รถจักรยานไฟฟ้ากัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; แก้ว พูลทอง; พิสูจน์ วัฒนสินพงษ์; สมศักดิ์ คุ้มเกิด; อนรรฆพล ฉายสินสอน
2013-09-01ระบบระบายควันในห้องเชื่อมกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; วัชระ ปั้นนาค; สง่า น่าบัณฑิตย์; อัศวิน ยาคะธรรม