กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993927
ชื่อเรื่อง: การสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A construction of self-concept for Mathayomsuksa I - III student in the Secondary Education Service Area Office II
Advisor : อรอุมา เจริญสุข
รณิดา เชยชุ่ม
ผู้แต่ง: กาญจนา นัยทรัพย์
Keywords: การรับรู้ตนเอง
การรับรู้ตนเอง--แบบทดสอบ
การวัดทางจิตวิทยา
การวัดผลทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993927
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdMea-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanchana_N.pdf6.44 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น