กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/774
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Handbook development of activities management for students development according to The Basic Education Curriculum (B.E. 2551) at Lower Secondary Level of Satit Bilingual School of Rangsit University
Advisor : พวงรัตน์ เกษรแพทย์
ผู้แต่ง: วลัยวัลล์ พุ่มพึ่งพุทธ
Keywords: กิจกรรมของนักเรียน -- คู่มือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร -- คู่มือ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่เผยแพร่: 9-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/774
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Walaiwan_P.pdf8.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น