กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/596
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเครื่องประดับทองสุโขทัย : กรณีศึกษาการออกแบบและทำต้นแบบเครื่องประดับเงินชุบทองในระบบอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of Sukhothai style gold jewelry : a case study on design and production of silver with gold plated prototypes jewelry in an industrial system
Advisor : วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;
สินีนาถ เลิศไพรวัน
ผู้แต่ง: กนกวรรณ ใจหาญ
Keywords: เครื่องทอง -- การออกแบบ ;
เครื่องเงิน -- การออกแบบ ;
การออกแบบเครื่องประดับ ;
เครื่องประดับเงิน ;
เครื่องประดับทองคำ
วันที่เผยแพร่: 8-กัน-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/596
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DesIn-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanokwan_J.pdf12.96 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น