กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/410
ชื่อเรื่อง: ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Instructional activity package on conic sections by using C.a.R. program for mathayomsuksa IV students
Advisor : สายัณห์ โสธรโร
ขวัญ เพียซ้าย
ผู้แต่ง: วราวุธ บุตรรัตน์
Keywords: คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
เวกเตอร์
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/410
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Math-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Waravut_B.pdf14.47 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น