กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4018
ชื่อเรื่อง: A comparative study of physical properties of gic containing B-monocalcium silicate to mineral trioxide aggregate (MTA)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าโมโนแคลเซียมซิลิเกตกับวัสดุมิเนอร์รัลไดรออกไซต์แอกกรีเกต (MTA)
Advisor : Jaruma Sakdee
Punnama Siriphannon
ผู้แต่ง: Sirijit Pothiraksanont
Keywords: Dental cements
Biomedical materials
วันที่เผยแพร่: 2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4018
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Dent-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sirijit_P.pdf3.18 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น