กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3938
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมเรื่อง Happy Workplace สำหรับพนักงานบริษัท : The devleopment of the video training in "Happy Workplace" for employees
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The devleopment of the video training in "Happy Workplace" for employees
Advisor : บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
ผู้แต่ง: เพชรรัตน์ งามขำ
Keywords: วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
ความสุขในการทำงาน
พนักงานบริษัท--การฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3938
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Petcharat_N.pdf6.27 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น