กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3538
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-directed learning characteristics of business adminstration students at Faculty of Business Adminstration Ramkhamhaeng University
Advisor : จารุวรรณ สกุลคู
อัจฉรา วัฒนาณรงค์
ผู้แต่ง: จารุณี คงเมือง
Keywords: การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง--คณะบริหารธุรกิจ--นักศึกษา
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3538
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jarunee_K.pdf1.25 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น