Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 42 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวานระพีพรรณ เทือกทักษ์; สายธิดา ลาภอนันตสิน; รดา ทองแท้
2013-11-28การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ในเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ยลรวี วิวัฒน์ชาญกิจ; พรพิมล ม่วงไทย
2013-11-27ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34พรสิน ณรงค์วานิช; พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน
2013-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อ ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศุภโชค สีวันนา; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27PHYSICAL PROPERTIES OF GIC CONTAINING MONOCALCIUM SILICATE COMPARED WITH MINERAL-TRIOXIDE AGGREGATE (MTA)Sirijit Pothiraksanont; Punnama Siriphannon; Jaruma Sakdee Vegas
2013-11-28EFFECT OF KINESIO TAPING ON ANKLE JOINT FLEXIBILITY AND ELECTROMYOGRAPYBoonrit Khuentong
2013-11-28การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมานปราณี พิพัฒน์สถิตกุล; อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล; อรอุมา เจริญสุข
2013-11-27การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติปรวี อ่อนสอาด; สมชาย ชูชาติ
2013-11-27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชลพร เมียนเพชร
2013-11-28ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานครวัชราภรณ์ อมรศักดิ์; จรัล อุ่นฐิติวัฒน์