PubMD-Conference Proceedings : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28การเหนี่ยวนำการตายจากรังสียูวีในเซลล์มะเร็งผิวหนังโดยสารสกัดจากสมุนไพรวลัยรัตน์ ตันเจริญ; รมิดา วัฒนโภคาสิน
2013-11-28การศึกษาระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ศาต์ภพ วิไลนุรัตน์; นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
2013-11-28WH-Arguments versus WH-Adjuncts Asymmetry in the Acquisition of English WH-Questions by Thai LearnersAnusorn Saechan; Sugunya Ruangjaroon
2013-11-28THE EFFECTIVENESS OF MULTIMEDIA-BASED INSTRUCTION IN DEVELOPING THE SIXTH GRADE STUDENTS’ ENGLISH ABILITYPudsadee Kaewchawee
2013-11-28ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินผกากานต์ น้อยเนียม; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2013-11-28การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรม การทำเครื่องดื่มสมุนไพรวณิชชา สิทธิพล; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2013-11-28การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ในเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ยลรวี วิวัฒน์ชาญกิจ; พรพิมล ม่วงไทย
2013-11-28ความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์นัฏอริน แสงพงษ์พิทยา; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
2013-11-28Biocompatibility of monocalcium silicate- glass ionomer cement compoundWiroj Sangsawatpong; Jaruma Sakdee; Punnama Siriphannon; Suwit Wimonchit
2013-11-28ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานครวัชราภรณ์ อมรศักดิ์; จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
2013-11-28การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โฉมยงค์ คงประดิษฐ์; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
2013-11-28การศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานกุหลาบ ภูมาก
2013-11-28EFFECT OF KINESIO TAPING ON ANKLE JOINT FLEXIBILITY AND ELECTROMYOGRAPYBoonrit Khuentong
2013-11-28การสังเคราะห์งานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมานปราณี พิพัฒน์สถิตกุล; อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล; อรอุมา เจริญสุข
2013-11-28TLR2 and TLR4 expression in primary human hip and alveolar bone cells during an in vitro differentiationSupalak Phongprasertsakul; Indra Wongyaofa; Jaruma Sakdee; Prasit Pavasant; Nirada Dhanesuan
2013-11-28การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทยเกียรติศักดิ์ ศรีลาเลิศ; สิรเดช ชาตินิยม
2013-11-28ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดเสริมในปริภูมิเวลาแอนไทเดอชิตเตอร์ใน 5 มิติจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล; สุพจน์ มุศิริ
2013-11-28ความยืดหยุ่นต่อรายได้ของอุปสงค์สำหรับอาหารของครัวเรือนไทยธารา ชาญสินธุ์; รัชพันธุ์ เชยจิตร
2013-11-28แรงจูงใจในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40ชัชชน คำชู
2013-11-28โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวานระพีพรรณ เทือกทักษ์; สายธิดา ลาภอนันตสิน; รดา ทองแท้
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42