Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 227 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีณักษ์ กุลิสร์; ธันยพร เครือบริบูรณ์ศิล
2012-09-20การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; พิษณุ อิ่มวิญญาณ
2012-08-29ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งสิฏฐากร ชูทรัพย์; สุธิดา สมแสง
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ชนิดา ทองแสน
2012-09-24ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบี้ยด ปาป้า (Beard Papa's) ในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; ดวงกมล เจตศรีสุภาพ
2012-08-27ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสังหาริมทรัพทย์บริเวณโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสะพานตากสินสุพาดา สิริกุตตา; วรวรรณ รุจิเวชนันท์
2012-09-13ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตกรุงมหานครณักษ์ กุลิสร์; สุพาดา สิริกุตตา; ชาฏีกาญจน์ นิคุณรัมย์
2014-09-10ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษา โป่งแยง แอ่งดอย รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่สิฎฐากร ชูทรัพย์; ปริณณตา สินเขียว
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าตราสินค้าหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; มนธิรา ศิริภัทรประวัติ
2014-12-29ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก เดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ศิริรัตน์ อ่อนรำพรรณ