Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 221-227 of 227 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-08-24ทัศนคติและพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสันติ เดิมประเสริฐสกุล; อโนมา แซ่ตั้ง
2012-08-29พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ธนภูมิ อติเวทิน; รินรดา รอดรักษ์
2012-09-17การศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; จิตติมา ศิริมงคล
2014-12-29แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณักษ์ กุลิสร์; ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์
2012-09-13ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; พัชรวรรณ ฉันทวัชร
2012-09-20คุณภาพการให้บริการของพนักงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; สุธาสินี ภาษาประเทศ
2012-09-20ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกเสื้อผ้าผู้หญิงในตลาดนัดจตุจักรณักษ์ กุลิสร์; จิดาภา แจ่มจันทร์ชนก