Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือสำหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียนช่วงอายุ 3 -12 ปี ในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; สุขนภา ตันติพรอนันต์
2012-09-13ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ
2012-09-24ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูปสุพาดา สิริกุตตา; ภัทรจิตรา รัตตชู
2012-09-12ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์จากร้านจำหน่ายยาง ย่านถนนรามอินทราของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; วรัค รัตนะดิลกวิลาศ
2012-09-17พฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคธนภูมิ อติเวทิน; วิภามาศ วิริยะมงคลสุข
2012-09-20ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ปิยรัตน์ บุญสุข
2012-09-17กระบวนการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสุพาดา สิริกุตตา; เจนจิรา ลิ้มธนสาร
2012-09-19การรับรู้สื่อโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขาย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว
2012-09-12การเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระดาษรีมเล็กยี่ห้อ ldea Work และ Double A ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ณัฐวุฒิ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2012-09-13ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; ลลิตา ขำแสง