Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือสำหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียนช่วงอายุ 3 -12 ปี ในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; สุขนภา ตันติพรอนันต์
2012-09-13ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ
2012-09-24ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูปสุพาดา สิริกุตตา; ภัทรจิตรา รัตตชู
2012-09-12ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์จากร้านจำหน่ายยาง ย่านถนนรามอินทราของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครธนภูมิ อติเวทิน; วรัค รัตนะดิลกวิลาศ
2012-09-20การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; อำภา สิงห์คำพุด
2012-09-20ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรีในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; ปิยรัตน์ บุญสุข
2012-09-17กระบวนการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสุพาดา สิริกุตตา; เจนจิรา ลิ้มธนสาร
2012-08-24ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จำหน่าย เอส. บี. ดีไซต์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; นารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ
2012-08-29ปัจจัยด้านการรับรู้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของไทยยี่ห้อหนึ่งของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครสิฏฐากร ชูทรัพย์; จารุวรรณ ปัญญาศิริ
2012-09-13ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคตภายใต้แบรนด์ ฮาเปอร์ ของผู้บริโภคในประเทศไทยณักษ์ กุลิสร์ ;; สุพาดา สิริกุตตา; ธัญญมาศ วุ่นศิริ