Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/29961
Title: รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Other Titles: A Study of Learning Space Development at Srinakharinwirot University’s Libraries
Authors: จันทิรา จีนะวงค์
Keywords: พื้นที่การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
Leaning space
Academic library
Issue Date: 2564
Publisher: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Abstract(TH): การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และความต้องการใช้พื้นที่การเรียนรู้ ของผู้ใช้บริการในสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต ระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) แบบสอบถามฉบับ พิมพ์และออนไลน์ จำนวน 529 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา สรุปข้อมูลเชิงพรรณา ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ช่วงเวลา ส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการคือ เวลา 12.00-15.00 น. รองลงมาคือ เวลา 15.00-18.00 น. โดยในแต่ละครั้งจะใช้เวลา อยู่ภายในห้องสมุดประมาณ 2-4 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 3 ลำดับแรก คือ ใช้พื้นที่เพื่อ อ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในห้องสมุด รองลงมาคือ ใช้พื้นที่เพื่อศึกษาค้นคว้า ทำรายงานเป็นกลุ่ม และ ใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นจุดนัดพบ พักคอย / รวมกลุ่มเพื่อพูดคุย พบปะกันทั่วไป ตามลำดับ และเมื่อถามถึงความ พึงพอใจในการจัดพื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุดนั้น พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อพื้นที่การเรียนรู้ของห้องสมุด อยู่ในระดับมาก รวมถึงด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นกัน ในส่วนของแนวทางการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในห้องสมุดที่พึงประสงค์พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความ ความต้องการให้ห้องสมุดพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ต้องการให้พัฒนาพื้นที่เงียบสงบ/พื้นที่ ที่สามารถทำงานคนเดียวได้อย่างมีสมาธิ รองลงมา คือ พื้นที่ที่ออกแบบที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกิจกรรมได้ตามความ ต้องการ เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะที่นั่งสามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของกิจกรรม และพื้นที่สำหรับ รองรับการประชุม การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยี แทปเล็ต ไอแพด สมาร์ททีวี สมาร์ทบอร์ด หูฟัง ปลั๊กไฟ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ ตามลำดับ
Abstract: This study aims to investigate library usages’ behavior and leraning space’s need by users at the Central Library and Ongkarag Library, Srinakharinwirot University. The subjects consists of 529 staff and students at Srinakharinwirot University. The research instruments include questionnaire and interview. Then data are analyzed by percentage and mean for questionnaire items and content analysis for interview items. The results reveals that most ot the respondnets are female underdraduate students, time of use is during 12.00 – 3.00 p.m. and 3.00 -6.00 p.m., with spending duration of 2 – 4 hours. Their intentiuon of library’s space usage include reading, studying, meeting and waiting, respectedly. According to their satisfaction, it is found that those of learnig nspace are at a high level, ae well as environemtn, facility, space management, and library staff. When considered the desired learnig space in the library, it illustatres that they prefer learning space deveolment as to quiest place/individual seat, flexible furniture and seat according to their acitivity, and small meeting place, online equipment as well as high technology tools.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/29961
Appears in Collections:CL-Technical Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lib-Jantira-J-2564.pdf30.16 MBPDFView/Open


Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.