กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2803
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 9 และอาคาร 14 (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An analysis of energy conservation for lighting and air-conditioning system in Building 9 and Building 14 Srinakarinwirot University
Advisor : ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
กิตติ สถาพรประสาธน์
อาจรี ศุภสุธีกุล
วิชชากร จารุศิริ
ผู้แต่ง: ณัฐพล โชตติยานนท์
ดนัยวิชญ์ จิตมะโน
ธนกานต์ บุญมาก
ธนวัฒน์ สุดสวาท
Keywords: พลังงานไฟฟ้า--การอนุรักษ์
การอนุรักษ์พลังงาน
วันที่เผยแพร่: 5-กุม-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2803
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Senior Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-ELE 753 2552.pdf178.66 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น