DevPsy-Theses : [31] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29อิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่มีต่อสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตัวแปรส่งผ่านชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล; ดารวันต์ รักสัตย์
2014-09-25ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลของพ่อแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรออทิสติกวัยรุ่นธนิดา จุลวณิชย์พงษ์; ภาคินี มานะแท้
2014-09-10ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของเด็กตามการรับรู้ของผู้ปกครองชญานุช ลักษณวิจารณ์; วรรณิภา กิยา
2014-09-10ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้่อรังระยะท้ายฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ; กนิษฐา จันทรคณา
2014-09-10ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย; ธิดาชนก วงค์พิทักษ์
2014-09-10อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าแห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตน ที่มีต่อความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีวิธัญญา วัณโณ; สุคนธ์จิต อุปนันชัย
2014-09-10ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตากภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ; ภาณุมาส ศรีธิทอง
2014-09-10การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างควบคู่การเสริมแรงทางสังคมอภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ; ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ; พัชรมนฑ์ ศุภสุข
2014-09-10อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล และการสนับสนัุนทางสังคมต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ; อรสา ใจจินา
2014-09-10การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเอกชนครรชิต แสนอุบล; พิทยา แจ่มศักดิ์
2014-09-10อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิธัญญา วัณโณ; เกศรินธร ทารี
2014-09-10ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธีระชน พลโยธา; วรวุธ มัสพันธ์
2014-09-10กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีธีระชน พลโยธา; วรา เหลืองชัยกุล
2014-09-10ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของมารดาหลังคลอดธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; กมลวรรณ ลีนะธรรม
2014-08-28การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการทำพฤติกรรมอาสาและพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนิยะดา จิตต์จรัส; ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย; กนกพร สุทธิสัณหกุล
2012-12-03ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุณัฐวีณ์ สิทธ์รอรรถ; วชิราพรรณ เทพิน
2012-12-03ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3ดวงเดือน แซ่ตัง; วิลาวัณย์ ดาราฉาย
2012-12-03ความเชื่ออำนาจภายในตนและความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตของพนักงานฝ่ายการผลิตในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ; ปรมาภรณ์ รุ่งแสงอโณทัย
2012-12-03การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุ่นนิยะดา จิตต์จรัส; ดวงเดือน แซ่ตัง; จรรยาภรณ์ โชติชัยฐานนันท์
2012-12-03ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดประณต เค้าฉิม; นิลวรรณ ศิวภุชพงษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31