กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2412
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบและการส่งเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study and enhancement of the four principles of virtous existence of young children through RACA instrucitional model
Advisor : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ชาตรี เหมพนโธ
ผู้แต่ง: สุกัลยา สุเฌอ
Keywords: จริยธรรม--การศึกษาและการสอน(อนุบาล)
จริยธรรม--กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบ RACA
เมตตาและกรุณา
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2412
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sukanlaya_S.pdf2.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น